Céard is tumoideachas ann?

Is é an tumoideachas an córas sealbhú teanga sa Ghaelscoil. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an dalta tumtha agus báite sa Ghaeilge ón gcéad lá sa scoil. Tá an tumoideachas aitheanta go hidirnáisiúnta mar an córas is éifeachtaí chun an dara teanga á mhúineadh. Cruthaítear na coiníollacha i suíomh na scoile a chabhróidh le do pháiste an Ghaeilge a shealbhú go nadúrtha. Seo a leanas na modhanna múinte a úsáidtear chun do pháiste a thumadh sa Ghaeilge.

Rannta agus amhráin, scéalta, geatsaíocht agus filíocht.
Dráma agus rólaithris
Cluichí teanga agus cumarsáide.
Cluichí – spórt agus saor-imirt strúchtúrtha
Nathanna cainte agus feidhmeanna teanga a mhúineadh go comthéacsúil.
Cumarsáid leis an múinteoir, páistí eile, agus le haíonna go dtí an scoil le Gaeilge.

Bíonn an páiste ag éisteacht le síorchaint an mhúinteora an t-am ar fad agus is minic fiú nach dtugann an dalta faoi deara go bhfuil an Ghaeilge á shealbhú acu. Tá páistí lárnach i gcóras an tumoideachais mar go mbíonn traschur ar siúl ó theanga amháin go teanga eile in intinn do pháiste. Beidh do pháiste in ann na scileanna litearthachta atá acu sa Ghaeilge a thrasnú gan stró go dtí an Bhéarla. Déanfar measúnú leanúnach i bhfoirm proifíl foghlama go rialta ar dhul chun cinn do pháiste.

What is meant by Immersion Education?

Immersion Education is the system of language learning that your child experiences in a Gaelscoil. This effectively means that your child is immersed in the Irish language from their first day at school. Immersion Education is recognised internationally as the most effective system of second language learning. Your child will acquire the Irish language in a natural setting at school by engaging in the following teaching and learning methodologies.

Rhymes, stories and songs.
Drama and role-play activities.
Communicative language games.
Sporting activities and structured free play.
Learning phrases and language function in a thematic context.
Interaction with the teacher, children and visitors to the school with Irish.

Your child will absorb the language by listening to repetition and reinforcement from the teachers, so much so that they are not even aware that they are acquiring a second language. Immersion Education promotes a child-centred approach to language learning, you child will be able to transfer literacy skills learned in Irish readily to English language literacy. Your child’s progress will be monitored by means of a continual language learning profile and regular assessment.