Ceaptar bord bainistíochta bunscoile ar feadh téarma ceithre bliana. Is é téarma oifige na mbord bainistíochta nua ón 1 Nollaig 2019 go dtí an 30 Samhain 2023. Bainistíonn an Bord an scoil thar ceann an phátrúin agus tá sé freagrach don phátrún agus don Aire. Is é príomhaidhm an Bhoird Bhainistíochta a chinntiú go ndéantar an scoil a bhainistiú ar bhealach a chuireann an t-oideachas is fearr is féidir ar fáil do gach dalta.

Boards of management of primary schools are appointed for a four-year term. The term of office for new boards of management is from 1 December 2019 to 30 November 2023. The Board manages the school on behalf of the patron and is accountable to the patron and the Minister. The primary goal of a board of management is to ensure that the school is managed in a manner that provides all of its pupils with the best possible education.

Cathaoirleach – Brian Ó Maoilchiaráin

Príomhoide na Scoile agus Rúnaí – Maeve Ní Fhlaithearta

Ionadaí na Múinteoirí – Elaine Ní Dhónaill

Ionadaithe ón bhForas Pátrúnachta – Brian Ó Maoilchiaráin, Tomás Breathnach

Ionadaithe na dTuismitheoirí – Colm Griallais, Trish Nic Dhonncha,

Ionadaithe ón bPobal – Ali Mac Aindreasa, Ruth Ní Shiadhail